ایده پردازی

جهت.jpg

تجاری سازی

جهت.jpg

توسعه فناوری و بازار

کانون شکوفایی و خلاقیت

 

مرکز رشد شهرستان بجنورد

 

امور موسسات و بازاریابی

 

 

مرکز رشد شهرستان شیروان

 

فن بازار منطقه ای خراسان شمالی 

 

 

مرکز رشد شهرستان اسفراین

 

 

 

 

مرکز رشد شهرستان مانه و سملقان

 

 

 

 

مرکز رشد صنایع خلاق

 

 

 


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0