پارک علم و فناوری خراسان شمالی با هدف افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور و ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های متکی بر علم و دانش جهت ارتقاء سطح و کیفیت زندگی مردم استان، در راستاي اجراي سياستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و برنامههاي وزارت علوم، تحت نظارت و وابسته به وزارت علوم ، در سال 1390 با موافقت اصولی کمیته تخصصی فناوری در شصت و چهارمین نشست مورخ 1390/4/15 تاسیس و فعالیت آن رسما آغاز شد و وظایف آن بشرح ذیل تعیین گردید.

1- جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها

2- ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز به واحدهای فناور

3- کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی واحدهای فناور در سطح ملی و بین المللی

4- حمایت مالی و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه فناوری و جلب سرمایه گذاری در واحدهای فناور

5- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در پارک

6- جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه در راستای مأموریت و اهداف پارک

7- ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین پارک و واحدهای فناور آن با پارک و واحدهای فناور و کشورهای خارجی

8- ایجاد زمینه مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور و کشورهای خارجی در پارک

9- ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و خارجی، دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادها و کلیه بخش های اقتصادی دولتی و غیردولتی برای توسعه فعالیتها. 

10-کمک به توسعه بازار محصولات و فناوری های واحدهای فناور از طریق انعقاد قراردادهای اجرایی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی، توسعه فناوری و یا فروش محصول اخدمت با کارفرمایان بیرونی و واگذاری اجرای آنها به واحدهای فناور مربوطه

مديران و کارکنان پارک علم فناوری خراسان شمالی با آگاهي از نقش منحصر به ‌فرد خويش، در راستای اجرای اهداف و چشم انداز پارک، عهد بسته اند که به منظور پیاده سازی برنامه ها و تحقق اهداف دولت خدمتگذار در امر توسعه فناوری کشور با اعتقاد به رشد و گسترش فعالیتهای دانایی محور به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه در دنیای امروز، تحقق سه اصل خلاقيت و نوآوري ، كارايي و هم افزايي ، ارتقاء كيفيت را سرلوحه مجموعه فعاليتهاي خود قرار داده و متعهد ميشوند كه:

1- ضمن داشتن روحيه مسئوليتپذيري و انتقادپذيري، خدمات مورد نياز مؤسسات را با دقت، سرعت، خوشروئي و تواضع در اختيار آنان قرار دهند.

2- در انجام فعاليتهاي خود به اصل بهبود مستمر توجه كرده و خلاقيت و نوآوري لازم را در جهت تحقق آنها اعمال نمايند.

3- همواره عدالت، انصاف و امانتداري را در تصميمگيريها و ارائه خدمات رعايت نمايند.

4- ضمن رعايت آراستگي ظاهري، محيطي پاكيزه و فضايي آرام را فراهم نمايند.

5- استفاده مناسب و مطلوب از اموال عمومي و جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات را سرلوحه كار خود قرار دهند.

6- نسبت به اهداف و انجام وظایف جهت تحقق دورنمای پارک احساس مسئولیت نمایند.

7- در جهت ايجاد فضائي مبتني بر مشاركت عمومي و سرشار از صميمت و اعتماد بين همكاران بكوشند.

8- رعایت موازین اسلامی، اخلاقی و زیست محیطی بعنوان شرایط اساسی توسعه کاربرد فناوریهای نوین برای ارتقای سطح و کیفیت زندگی مردم را سر لوحه کار خود قرار می دهند.


6.1.13.0
گروه دورانV6.1.13.0